Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger (lån til ladeboks)

Indholdsfortegnelse
1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver

Kreditgiver
Adresse
Tlf.nr.
Mail
Websted
CVR-nr.

Andel Ratio A/S
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
70 29 28 67
laan@andelenergi.dk
www.andelratio.dk
2578 4499

For en god ordens skyld skal det bemærkes, at Andel Energi A/S, CVR nr. 2441 3528, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge besvarer alle telefon- og mailhenvendelser på vegne af Andel Ratio A/S.

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet

Kredittype

Et lån til køb af ladeboks og installation af denne.

Det samlede kreditbeløb
Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale.

Et fast kreditbeløb (lånebeløb) på mellem 6.480 kr. og 35.000 kr.

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden
Der menes, hvordan og hvornår du vil få pengene.

Det er en betingelse for at udnytte kreditmuligheden, at du;

 1. kan kreditgodkendes*,
 2. har en elaftale hos Andel Energi A/S,
 3. har folkeregisteradresse i Danmark,
 4. ejer det hus, hvor ladeboksen skal opsættes,
 5. tilmelder lånet til Betalingsservice, og
 6. indgår en låneaftale med Andel Ratio A/S i forhold til lånet.

Det samlede kreditbeløb (lånebeløb) udbetales direkte til udførende installatør (Andel Energi A/S),
når Andel Ratio A/S og du har modtaget fakturaen for ladeboksen og installationsarbejdet fra Andel Energi A/S
og efter indgåelsen af en låneaftale. Låneaftalen skal være underskrevet af dig (og en evt.
meddebitor) senest 7 hverdage efter, at du (fra Andel Ratio A/S) har modtaget låneaftalen til elektronisk underskrivelse via Visma Addo Sign.

*Der kan forekomme ekstraomkostninger ved installationen af ladeboksen (fx. ved grave- eller stilladsarbejde), hvorfor det kan blive nødvendigt at foretage en ny kreditvurdering af dig som kunde. Såfremt dette bliver nødvendigt, vil du blive kontaktet herom.

Låneaftalens løbetid

36 måneder regnet fra starttidspunktet på dit lån.

Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt.

Du skal betale følgende ved en løbetid på 3 år:

Ved kreditbeløb på 6.480 kr. skal der betales i alt 36 ydelser, der hver udgør 180 kr.

Ved kreditbeløb på 8.964 kr. skal der betales i alt 36 ydelser, der hver udgør 249 kr.

Ved kreditbeløb på 15.000 kr. skal der betales i alt 36 ydelser, der hver udgør 417 kr.

Ved andre kreditbeløb (lånebeløb) vil størrelsen på ydelsen/afdragende være anderledes.

Lånet er et annuitetslån og tilbagebetales med en fast månedsvis ydelse.

Din betaling af afdrag anvendes til nedskrivning af Andel Ratio A/S’ tilgodehavende i følgende rækkefølge:

 1. Eventuelle inkassoomkostninger og rykkergebyrer,
 2. eventuelle påløbne morarenter,
 3. hovedstolen.

Det samlede beløb, du skal betale

Der menes den lånte kapital plus renter
og eventuelle omkostninger i forbindelse
med din kredit.

Du skal betale følgende ved en løbetid på 3 år (36 måneder):

Ved kreditbeløb på 6.480 kr. udgør det samlede beløb 6.480 kr.
Ved kreditbeløb på 8.964 kr. udgør det samlede beløb 8.964 kr.
Ved kreditbeløb på 15.000 kr. udgør det samlede beløb 15.000 kr.

Ved andre kreditbeløb (lånebeløb) vil det samlede beløb, du skal betale, være anderledes.

Kreditten ydes i form af henstand med betalingen for varer eller tjenesteydelser eller er knyttet til levering af specifikke varer eller tjenesteydelser.
Navn på vare/ tjenesteydelse og kontantpris.

Kreditten ydes i form af henstand med betalingen ved køb af en af de to løsninger, enten; Løsning 1. Ny ladeboks fra Andel Energi A/S og installation heraf kr. 8.964 eller Løsning 2. Udskiftning af eksisterende ladeboks og installation af Andel Energi A/S ladeboks kr. 6.480.

Der kan forekomme ekstraomkostninger ved installationen af ladeboksen (fx. ved grave- eller stilladsarbejde). Hvis dette sker, vil du blive kontaktet herom, således at du kan tage stilling til om du (på trods heraf) stadigvæk vil indgå en kreditaftale (låneaftale) med Andel Ratio A/S.

3. Kreditomkostninger

Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for låneaftalen/ kreditaftalen.

Der er ingen debitorrente tilknyttet lånet/kreditten.

De årlige omkostninger i procent (ÅOP)

Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe dig med at sammenligne forskellige tilbud.

0 %

Ovenstående ÅOP er beregnet på baggrund af følgende antagelser:

 • Et kreditbeløb på kr. 6.480 eller kr. 8.964 kr. (idet der som anført ovenfor tages forbehold for ekstraomkostninger)
 • Løbetid på 36 måneder
 • En fast rente på 0%
 • Ingen stiftelsesomkostninger

Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at – tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller

Nej

– indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse.

Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP.

Ja – Du skal være elkunde hos Andel Energi A/S eller indgå en elaftale med Andel Energi A/S samtidig med indgåelsen af en kreditaftale/låneaftale med Andel Ratio A/S. Såfremt din elaftale med Andel Energi A/S opsiges eller ophæves, vil det samlede kreditbeløb (lånebeløb) forfalde til omgående betaling.

Andel Ratio A/S kender ikke omkostninger i forbindelse med indgåelsen af en elaftale med Andel Energi A/S, hvorfor disse omkostninger ikke er med i ÅOP.

Tilknyttede omkostninger

Omkostninger ved anvendelse af bestemt betalingsmiddel
(f.eks. et kreditkort)

Nej

Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med låneaftalen.

Nej

Morarenter

Manglende betalinger kan have alvorlige følger for dig og gøre det vanskeligere at opnå kredit.

Ved forsinket betaling vil du blive pålagt morarenter dagen efter forfald, efter rentelovens regler. Morarentesatsen fastsættes efter den til enhver tid fastsatte referencerente med et tillæg i henhold til renteloven. Morarentesatsen er pt. 11,75% p.a.

Ved manglende betaling har kreditgiver endvidere ret til at opkræve et rykkergebyr i henhold til rentelovens regler. Ved fortsat manglende betaling vil der ske overførsel til inkasso med yderligere omkostninger til følge.

4. Andre vigtige retlige aspekter

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde låneaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage.

Ja

Førtidig tilbagebetaling

Du har ret til helt eller delvis at tilbagebetale lånebeløbet før tid.

Ja

Søgning i en database

Kreditgiver skal straks og gratis underrette dig om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Der vil blive søgt i Experians RKI-register samt Debitor Registret A/S og eventuelt andre anerkendte kreditvurderingsbureauer. Såfremt afslag gives på grund af indhentede oplysninger, modtager du underretning herom.

Ret til et udkast til låneaftale

Du har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til låneaftalen. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå låneaftalen med dig.

Ja

Hvor længe oplysningerne forud for aftaleindgåelsen er bindende for kreditgiveren.

Andel Ratio A/S skal have modtaget fakturaen (på ladeboksen og installationen af denne) senest tre måneder efter, at Andel Ratio A/S har givet skriftligt tilsagn til dig om, at lånet kan ydes (regnet fra datoen fra brevets eller mailens datering). Derudover skal låneaftalen være underskrevet af dig (og en evt. meddebitor) senest 7 hverdage efter, at du (fra Andel Ratio A/S) har modtaget låneaftalen til elektronisk underskrivelse via Visma Addo Sign. Såfremt Andel Ratio A/S ikke modtager fakturaen indenfor den forannævnte frist, vil lånetilsagnet bortfalde og du vil skulle kreditvurderes på ny. Hvis du (og en evt. meddebitor) ikke underskriver låneaftalen indenfor den angivne dato, vil låneaftalen blive annulleret, og Andel Energi A/S vil i stedet sende dig en faktura på det fulde beløb for ladeboksen og installationen af denne.

5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser
a) om kreditgiver

Registrering

CVR-nr.: 2578 4499

Tilsynsmyndigheden

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby
www.forbrugerombudsmanden.dk,

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby
www.datatilsynet.dk

og/eller

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
www.finanstilsynet.dk

Andel Ratio A/S er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor indhente, behandle og opbevare identitetsoplysninger om vores kunder efter reglerne i denne lov. Formålet med at indhente, behandle og opbevare oplysningerne er at efterleve reglerne i hvidvaskloven, hvorefter der bl.a. er krav om foretagelse af kundekendskabsprocedurer i hele kundeforholdet. Der henvises i øvrigt til vores privatlivspolitk www.andelratio.dk/privatlivspolitik. Såfremt Andel Ratio A/S er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at I/ du har eller er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtet til at underrette
Hvidvasksekretariatet om dette, herunder videregive dem oplysninger herom.

b) om låneaftalen

Udøvelse af fortrydelsesretten

Du kan inden for en frist på 14 kalenderdage fortryde din kreditaftale/låneaftale. Den periode, hvori fortrydelsesretten kan udøves, løber fra (i) den dag, hvor kreditaftalen er indgået, eller (ii) den dag, hvor du modtager aftalevilkårene og – betingelserne samt oplysningerne i henhold til kreditaftalelovens § 8, hvis dette tidspunkt er senere end tidspunktet efter punkt (i). Hvis du for eksempel underskriver låneaftalen og modtager bekræftelse på låneaftalen mandag den 1., og også har fået de nævnte oplysninger på skrift, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne på skrift senere, for eksempel onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Andel Ratio A/S om, at du har fortrudt aftalen. Underretning skal gives skriftligt, og du skal sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du for eksempel sende et brev anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om at du har fortrudt aftalen skal sendes til:
Andel Ratio A/S,
att.: Økonomiafdelingen,
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge eller via mail: laan@andelratio.dk.

For en god ordens skyld skal det bemærkes, at Andel Energi A/S, CVR nr. 2441 3528, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge besvarer alle telefon- og mailhenvendelser på vegne af Andel Ratio.

Vilkår i aftalen om, hvilken lovgivning der skal anvendes på låneaftalen, og/eller om, hvilken domstol der er kompetent.

Enhver tvist vedrørende låneaftalen skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

Sprogordning

Oplysninger og aftalevilkår gives på dansk.

c) om klageadgang

Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister.

Hvis du ikke er tilfreds med en beslutning eller har andre spørgsmål, beder vi om at du kontakter os. Er du ikke enig i eller tilfreds med resultatet, beder vi dig skrive til den ”Klageansvarlige” hos Andel Ratio A/S.

Den klageansvarlige er ansvarlig for at sikre, at din klage behandles fair og i overens-stemmelse med Andel Ratio A/S’ standard.

Send din klage til:

Andel Ratio A/S
Att. Klageansvarlige
Hovedgaden 36
4520 Svinninge
eller laan@andelratio.dk att. Klageansvarlige

Har du spørgsmål til, hvordan man klager, kan du ringe til os på 70 29 21 60 alle hverdage mellem kl. 09.00 og 15.00. Du kan også skrive til os på laan@andelratio.dk

Fører henvendelsen til Andel Ratio A/S’ klageansvarlige ikke til en tilfredsstillende løsning, har du mulighed for at klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.nr.: 72 40 56 00
Mail: nh@naevneneshus.dk
www.naevneneshus.dk

I tillæg til ovenstående, kan du også klage til:

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.nr.: 41 71 51 51
Mail: forbrugerombudsmanden@forbrugerombudsmanden.dk
www.forbrugerombudsmanden.dk

hvis din klage relaterer sig til kreditaftaleloven eller markedsføringsloven, herunder om den information du har modtaget i relation til lånet.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.nr.: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

hvis din klage vedrører persondataloven.

Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.nr.: 33 55 82 82
Mail: hvidvask@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

hvis din klage vedrører hvidvaskloven eller forbrugslånsvirksomhedsloven.

Sidst opdateret: 15. marts 2024